Nodibinājuma “Fonds Kopā” privātuma politika

Sastādīta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Datu apstrādes pārzinis


 1. Augstākā līmeņa reģistra personas datu apstrādes pārzinis ir:

 

NosaukumsNodibinājums “Fonds KOPĀ”
Reģistrācijas Nr.40003415779
AdreseRaunas iela 64, Rīga, LV-1039, Latvija
Tālruņa numurs+371 67840292; +371 67436261
Faksa numurs+371 67436261
E-pasta adrese[email protected]

 

Datu apstrādes pārziņa pārstāvis

 

 1. Fonds KOPĀ datu pārziņa pārstāvis – Tamāra Vahļina, tel. nr. +371 67436261, e-pasts [email protected]

 

Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

 

Līguma izpilde atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta b, d apakšpunktiem.

 

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību 6. panta apakšpunkti:

b)apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
d)apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.

 

 1. Fonds KOPĀ veic Jūsu datu apstrādi, lai noslēgtu:
  1. līgumu par darba tiesiskām attiecībām un nodrošinātu darba līguma saistību izpildi.

Darba tiesiskās attiecības tiek nodibinātas, pamatojoties uz darba līgumu, atbilstoši Darba likuma 28. pantam.

Līgumu nav iespējams noslēgt, neapstrādājot personas datus, jo atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1403.pantam katrā tiesisku attiecību nodibināšanas, pārgrozīšanas vai izbeigšanas gadījumā ir jāņem vērā tā dalībnieki.

 1. līgumu par sociālo pakalpojumu saņemšanu un nodrošinātu šī līguma saistību izpildi.

Līgums par pakalpojuma saņemšanu tiek noslēgts atbilstoši LR likumam “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”, Ministru kabineta noteikumiem “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

Līgumu nav iespējams noslēgt, neapstrādājot personas datus, jo atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1404.pantam katrā tiesiskā darījumā jāņem vērā tā dalībnieki.

 1. līgumu par preču pārdošanu vai nodošanu uz realizāciju, vai pakalpojumu sniegšanu un nodrošinātu šī līguma saistību izpildi.

Līgumu nav iespējams noslēgt, neapstrādājot personas datus, jo atbilstoši Latvijas Republikas Civillikuma 1404.pantam katrā tiesiskā darījumā jāņem vērā tā dalībnieki.

 

 1. Fonds KOPĀ var apstrādāt Jūsu datus, ja tas ir vajadzīgs, lai izpildītu uz Fonds KOPĀ attiecināmu juridisku pienākumu, piemēram, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāatskaitās valsts pārvaldes iestādēm (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam) par konkrētiem personas datiem, vai arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir saņemts pieprasījums izpaust Jūsu personas datus valsts pārvaldes iestādēm (piemēram, Latvijas Republikas Labklājības ministrijai vai Rīgas domes Labklājības departamentam vai pašvaldību sociālajiem dienestiem).

 

 1. Fonds KOPĀ reģistrē Jūsu datus, lai nodrošinātu atbilstošu līguma izpildi.

 

 1. Detalizēts datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats ir atrunāts nodibinājuma Fonds KOPĀ izstrādātajā un apstiprinātajā datu reģistrā, kas datu subjektiem brīvi pieejama gan Fonda juridiskajā adresē, gan struktūrvienībā, gan atsevišķi katrā pakalpojumā.

 

Iespējamie datu saņēmēji

 

 1. Fonds KOPĀ ir tiesības izpaust personas datus:
 2. ja informāciju par personas datiem pieprasa pats datu subjekts un Fonds KOPĀ ir pārliecinājies par informācijas pieprasītāja identitāti.
 3. ja informāciju par personas datiem rakstiski pieprasa pilnvarotas valsts vai pašvaldību iestādes Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
 4. ja informācija par personas datiem, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem, ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, Uzņēmumu reģistrā vai citā valsts vai pašvaldības iestādē.
 5. ja informāciju par personas datiem rakstiski (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem) pieprasa Latvijas Republikas Labklājības ministrija, Rīgas domes Labklājības departaments, pašvaldību Sociālie dienesti jeb kāda cita valsts vai pašvaldības iestāde, ar kuru ir noslēgts rakstisks līgums vai to nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

 

 1. Detalizēta informācija par iespējamiem datu saņēmējiem ir atrunāta nodibinājuma Fonds KOPĀ izstrādātajā un apstiprinātajā datu reģistrā, kas datu subjektiem brīvi pieejama gan Fonda juridiskajā adresē, gan struktūrvienībā, gan atsevišķi katrā pakalpojumā.

 

Piekļuve saviem personas datiem un datu pārnesamība

 

 1. Saviem datiem Jūs varat piekļūt, kā arī izdarīt labojumus, klātienē pie Fonds KOPĀ administrācijas juridiskajā adresē Raunas ielā 64, Rīgā, LV-1039 vai pie Fonds KOPĀ administrācijas struktūrvienībā Slimnīcas ielā 2, Rīgā, LV-1016, vai sūtot pieprasījumu uz pasta adresi Raunas ielā 64, Rīga, LV-1039, Latvija. Fonds KOPĀ datus izsniedz pēc tam, kad veikta datu pieprasītāja identifikācija.

 

Datu labošana, dzēšana vai apstrādes ierobežošana

 

 1. Jūs esat atbildīgs par patiesu, spēkā esošu un pilnīgu datu nodrošināšanu gan slēdzot līgumu, gan līguma izpildes laikā.
 2. Datu izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums nekavējoties atjaunot datus, ziņojot Fonds KOPĀ administrācijai par nepieciešamajām izmaiņām.
 3. Ja Jūs esat darba tiesiskās attiecībās un iebilstat pret personas datu apstrādi, Fonds KOPĀ ir nepieciešams izbeigt līgumu, jo personas datu apstrāde ir nepieciešama konkrētā līguma noslēgšanai un izpildei.
 4. Ja Jūs esat sociālā pakalpojuma saņēmējs un iebilstat pret personas datu apstrādi, Fonds KOPĀ ir nepieciešams izbeigt līgumu, jo personas datu apstrāde ir nepieciešama konkrētā līguma noslēgšanai un izpildei.
 5. Ja Jūs esat Fonds KOPĀ izstrādāto preču saņēmējs vai realizētājs, vai veļas mazgāšanas pakalpojuma saņēmējs, un iebilstat pret personas datu apstrādi, Fonds KOPĀ izbeidz līgumu, jo personas datu apstrāde ir nepieciešama konkrētā līguma noslēgšanai un izpildei.
 6. Par fotogrāfiju izmantošanu Fonds KOPĀ vajadzībām ir izstrādāti atsevišķi noteikumi, ko paraksta katrs datu subjekts atsevišķi.

 

Datu glabāšanas ilgums

 

 1. Pārzinis ir Nodibinājums “Fonds KOPĀ”, kuram ir saistoši normatīvie akti, tāpēc personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā, Arhīvu likumā, noteikto kārtību.
 2. Dokumenti tiek uzglabāti atbilstoši Fonds KOPĀ izstrādātajai un apstiprinātajai nomenklatūrai.
 3. Detalizēta informācija par datu glabāšanas vietu un ilgumu ir atrunāta nodibinājuma Fonds KOPĀ izstrādātajā un apstiprinātajā datu reģistrā, kas datu subjektiem brīvi pieejama gan Fonda juridiskajā adresē, gan struktūrvienībā, gan atsevišķi katrā pakalpojumā.

 

Sūdzības iesniegšana

 

 1. Fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par iespējamo personas datu aizsardzības pārkāpumu.

 

Politikas grozījumi

 

 1. Fonds KOPA privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. Fonds KOPĀ ar visām privātuma politikas izmaiņām iepazīstinās Fonds KOPĀ darbiniekus, sociālo pakalpojumu saņēmējus, kā arī pārējo līgumu sadarbības partnerus.