Pakalpojuma mērķis: uzlabot personu ar garīga rakstura traucējumiem spējas sociāli funkcionēt, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt grupu mājā (dzīvoklī).

Darba laiks24 h (diennakti) septiņas dienas nedēļā.

Mērķa grupa: 

 • bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni ar garīga rakstura traucējumiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā saņemšanas, kuru vajadzībām atbilstošākais ir grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;
 • pilngadīgas personas darbspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
 • Netiešā mērķauditorija: klientu piederīgie un sabiedrība.

Sociālās aprūpes pakalpojumi:

 • mājoklis; 
 • diennakts uzraudzība;
 • sociālā aprūpe;
 • palīdzība un atbalsts pašaprūpē vai aprūpes nodrošināšana;
 • ēdiena gatavošana / atbalsts ēdiena gatavošanā;
 • atbalsts un palīdzība bērnu vecākiem bērna aprūpes, audzināšanas prasmju attīstīšanā un uzlabošanā.

Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

 • Sociālā darba pakalpojumilīgumu ar klientu slēgšana un pārraudzība, klientu sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, īstenošana un pārraudzība, sociālā darbinieka un citu sociālā darba speciālistu konsultācijas, klienta problēmu identificēšana un analizēšana (izmantojot dažādas metodes), atbalsta sniegšana klientam sociālo problēmu risināšanā (individuāli un grupu darba formā) un klienta sociālo problēmu risināšanas procesa vadīšana, sociālā pakalpojuma sniegšanas procesa plānošana un īstenošana, nodrošinot pakalpojuma satura un apjoma izpildi, kā arī dokumentēšanu, veicot sociālā pakalpojuma sniegšanas procesa atspoguļojumu (t.sk. klienta lietas iekārtošana, uzturēšana un pārraudzība), starpprofesionāļu komandas veidošana, sadarbības un sanāksmju vadīšana, t.sk. personas prasmju un spēju izvērtēšanas komisijas izveidošana un vadīšana. 
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiklienta patstāvīgās dzīves prasmju, fizisko un garīgo spēju izvērtēšana, ievērojot iekšējos noteikumos, patstāvīgās dzīves prasmju un iemaņu apgūšana, uzturēšana, pilnveide vai korekcija (individuāli un grupu darba formā), t.sk. nodarbību nodrošināšana klientiem, ja klients darba dienās dienas laikā nav iesaistīts aktivitātēs ārpus grupu mājas (dzīvokļa) t.i., kuri nemācās, nav darba tiesiskajās attiecībās vai neapmeklē citu regulāri saņemamu sociālo pakalpojumu (dienas centru/dienas aprūpes centru/specializēto darbnīcu u.c.), integrācijas sabiedrībā veicināšanas un informatīvi – izglītojošie pasākumi (sabiedrībai pieņemamu saskarsmes iemaņu apgūšana, atbalsts fiziski aktīva dzīvesveida veicināšanai u.c.).

Pakalpojuma organizēšana

 • klients izsaka vēlmi saņemt sniegto pakalpojumu; 
 • Rīgas Sociālais dienests izvērtē personas vajadzības pēc grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma, ja pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanu, uzņem rindā grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma saņemšanai, atbrīvojoties vietai grupu mājā (dzīvoklī), izsniedz personai nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai;
 • grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniedzējs informē Rīgas Sociālo dienestu par brīvajām vietām grupu mājā (dzīvoklī);
 • grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu klientam pakalpojumu sniedzējs grupu mājas (dzīvokļa) uzsāk sniegt pēc līguma noslēgšanas ar klientu vai tā likumisko pārstāvi. Līgumu sastāda atbilstoši normatīvo  aktu prasībām, kurā nosaka sniedzamā Pakalpojuma saturu un apjomu, Pakalpojuma samaksas un norēķinu kārtību, līguma darbības termiņu, kā arī pušu tiesības, pienākumus un atbildību, līguma izbeigšanas un strīdu izskatīšanas kārtību.

Lai iepazītos ar Rīgas Domes nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem personām ar garīga rakstura taucējumiem, spied šeit!