Pakalpojuma mērķis: personām ar garīga rakstura traucējumiem darba dienās, dienas laikā nodrošināt aroda prasmju un iemaņu attīstīšanu speciālistu uzraudzībā, sociālā darba, sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālās prasmes veicinošas aktivitātes, kā arī psihosociālu atbalstu.

Darba laiks: darba dienās 9:00 - 17:00

Mērķa grupa: pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā, kurām nepieciešams speciālistu atbalsts darba prasmju un iemaņu attīstīšanā un ilgāk par 6 mēnešiem pēc kārtas nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi. Kā arī (netieši) klientu piederīgie un sabiedrība. 

Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi:

Sociālā darba pakalpojumi: līgumu slēgšana ar klientu un pārraudzība, klientu sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde1;, īstenošana un pārraudzība, sociālā darbinieka un citu sociālā darba speciālistu konsultācijas, klienta problēmu identificēšana un atbalsta sniegšana klientam sociālo problēmu risināšanā (individuāli un grupu darba formā), Pakalpojuma sniegšanas procesa plānošana un īstenošana, nodrošinot Pakalpojuma satura un apjoma izpildi, kā arī dokumentēšanu, veicot specializētās darbnīcas pakalpojuma sniegšanas procesa atspoguļojumu (t.sk. klienta lietas iekārtošana, uzturēšana un pārraudzība), sadarbības veidošana (iegūst informāciju par pakalpojumiem, kurus klients saņem ārpus specializētās darbnīcas, un nodrošina salāgotu specializētās darbnīcas sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi un īstenošanu), nodrošina personas saskarsmi ar fiziskām un juridiskām personām, nepieciešamības gadījumā  nodrošina klientu interešu aizstāvību, u.c.;

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

1. Arodapguve: klienta nodarbinātības interešu un iemaņu izvērtēšana, to attīstības potenciāla veicināšana, darba iemaņu apgūšanas organizēšana, skaidrošana un vadīšana (t.sk.  darbam nepieciešamo instrumentu,  iekārtu u.c. līdzekļu lietošanas uzraudzība), darba iemaņu un prasmju apguve, informācijas sniegšana un skaidrojumi par nodarbinātības jautājumiem (palīdz klientam orientēties darba tirgus vidē), aroda apguves sniegšanas procesu dokumentēšana, specializētās darbnīcas arodapguves darbību nodrošināšana, t.sk. materiāls aroda apguves vajadzībām un materiālu iegāde, transports materiālu atvešanai un aizvešanai, citas darbības klienta prasmju un iemaņu attīstīšanai arodapguvē;

2. sociālā rehabilitācijaklienta patstāvīgās dzīves prasmju, fizisko un garīgo spēju izvērtēšana,sociālo prasmju un sadzīves iemaņu attīstīšana, uzturēšana un pilnveidošana (individuāli un grupu darba formā), t.sk. nodarbību un aktivitāšu nodrošināšana klientiem izmantojot dažādas metodes, informēšanas un izglītošanas pasākumi, brīvā laika pasākumi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas procesu dokumentēšana, citas darbības Pakalpojuma satura un apjoma izpildē.

Pakalpojuma organizēšana

  • klients izsaka vēlmi saņemt sniegto pakalpojumu; 
  • Rīgas Sociālais dienests izvērtē personas vajadzības pēc specializētās darbnīcas pakalpojuma, ja pieņemts lēmums par pakalpojuma piešķiršanu, uzņem rindā specializētās darbnīcas pakalpojuma saņemšanai, atbrīvojoties vietai specializētajā darbnīcā, izsniedz personai nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai;
  • specializētās darbnīcas pakalpojuma sniedzējs informē Rīgas Sociālo dienestu par brīvajām vietām specializētajā darbnīcā;
  • specializētās darbnīcas pakalpojumu klientam pakalpojumu sniedzējs specializētajā darbnīcā uzsāk sniegt pēc līguma noslēgšanas ar klientu vai tā likumisko pārstāvi. Līgumu sastāda atbilstoši normatīvo  aktu prasībām, kurā nosaka sniedzamā Pakalpojuma saturu un apjomu, Pakalpojuma samaksas un norēķinu kārtību, līguma darbības termiņu, kā arī pušu tiesības, pienākumus un atbildību, līguma izbeigšanas un strīdu izskatīšanas kārtību.

Lai iepazītos ar Rīgas Domes nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem personām ar garīga rakstura taucējumiem, spied šeit!